Hloučela

L.PV.03
Lokalizace: 49.493657N 16.928748E
Rozloha: 259,489 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 201 - 604 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,158 ha 0,45 2,94
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,124 ha 0,05 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,534 ha 0,98 2,39
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,729 ha 2,59 2,26
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7,201 ha 2,78 3,61
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,067 ha 0,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,526 ha 0,2 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4,280 ha 1,65 2,63
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11,809 ha 4,55 2,47
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,317 ha 0,12 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,187 ha 0,46 3,03
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,092 ha 0,04 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,468 ha 0,18 1,09
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,876 ha 1,49 2,54
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4,976 ha 1,92 2,25
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2009
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Chamaecytisus supinus čilimník nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Polygala multicaulis vítod ostrokřídlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.