Hloučela

L.PV.03
Lokalizace: 49.493657N 16.928748E
Rozloha: 259,489 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 201 - 604 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,158 ha 0,45 2,94
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,124 ha 0,05 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,651 ha 1,02 2,37
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,076 ha 0,03 2,81
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,046 ha 2,72 2,3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,915 ha 1,51 1,75
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,024 ha 0,01 1,21
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,016 ha 0,01 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4,004 ha 1,54 2,64
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,102 ha 0,04 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9,604 ha 3,7 2,09
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,003 ha -- 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,087 ha 0,03 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,037 ha 0,01 3,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,468 ha 0,18 1,09
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Knautia drymeia subsp. drymeia -- -- -- -- -- 2004
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2014
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2010
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2003
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2003
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 71

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.