Blanice - spodní tok

L.PT.21
Lokalizace: 49.164515N 14.146265E
Rozloha: 848,181 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PP, PR
Nadmořská výška: 368 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,076 ha 0,01 1,76
L1 Mokřadní olšiny -- -- 30,015 ha 3,54 2,03
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,424 ha 0,76 2,81
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 22,174 ha 2,61 2,88
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,051 ha 0,01 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,120 ha 0,01 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 18,673 ha 2,2 2,13
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 9,852 ha 1,16 2,67
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,212 ha 0,03 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12,326 ha 1,45 2,29
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8,893 ha 1,05 3,25
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,277 ha 0,03 3,41
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9,933 ha 1,17 2,4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 34,099 ha 4,02 2,27
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,762 ha 0,21 2,9
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 110

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.