Střední Blanice

L.PT.17
Lokalizace: 48.989909N 13.912188E
Rozloha: 128.892 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 527 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.484 ha 2.7 2.58
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.059 ha 1.6 3.66
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.057 ha 2.37 1.56
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.141 ha 0.11 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.001 ha 2.33 2.84
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.180 ha 0.14 1.13
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17.064 ha 13.24 2.7
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.719 ha 0.56 3.79
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.051 ha 0.04 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.206 ha 0.16 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.578 ha 1.22 3.24
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.279 ha 0.22 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.509 ha 2.72 3.07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.173 ha 0.13 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.179 ha 0.14 2.3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Lithophane consocia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2011
Lišejníky Caloplaca demissa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2004
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium racemosum jestřábník hroznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.