Zlatý potok

L.PT.11
Lokalizace: 49.01069N 14.077694E
Rozloha: 514,667 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Z , KE, M , B
Nadmořská výška: 431 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7,087 ha 1,38 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,376 ha 0,27 2,49
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,058 ha 0,01 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,423 ha 1,05 1,15
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,839 ha 0,36 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,666 ha 0,13 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,041 ha 0,01 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14,000 ha 2,72 2,44
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,279 ha 0,64 3,03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10,629 ha 2,07 2,47
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 52,227 ha 10,15 2,22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 64,966 ha 12,62 2,96
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 20,935 ha 4,07 2,3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,502 ha 0,49 3,11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 70,488 ha 13,7 2,19
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 126

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.