Zlatý potok

L.PT.11
Lokalizace: 49.01069N 14.077694E
Rozloha: 514.667 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Z , KE, M , B
Nadmořská výška: 431 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.266 ha 1.02 1.81
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.115 ha 0.02 2.3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.609 ha 0.12 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7.152 ha 1.39 3.02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.030 ha 0.59 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.003 ha 0.39 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.103 ha 0.8 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.025 ha -- 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.001 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.666 ha 0.13 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.331 ha 0.65 3.48
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.106 ha 0.02 2.28
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12.434 ha 2.42 2.05
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 15.395 ha 2.99 1.85
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.012 ha -- 1.01
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Deronectes latus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Lithophane consocia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 95

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.