Zlatý potok

L.PT.11
Lokalizace: 49.01069N 14.077694E
Rozloha: 514,667 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Z , KE, M , B
Nadmořská výška: 431 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5,266 ha 1,02 1,81
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,115 ha 0,02 2,3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,609 ha 0,12 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7,152 ha 1,39 3,02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,030 ha 0,59 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,003 ha 0,39 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,103 ha 0,8 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,025 ha -- 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,001 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,666 ha 0,13 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3,331 ha 0,65 3,48
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,106 ha 0,02 2,28
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12,434 ha 2,42 2,05
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 15,395 ha 2,99 1,85
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha -- 1,01
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Deronectes latus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Lithophane consocia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.