Šerava

L.PT.10
Lokalizace: 49.008807N 13.747077E
Rozloha: 49,267 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 922 - 1059 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 8,515 ha 17,28 2,75
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,167 ha 0,34 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,101 ha 0,2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,421 ha 0,85 3,33
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,140 ha 2,31 2,67
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25,156 ha 51,06 3,96
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,486 ha 0,99 3
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,069 ha 0,14 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,030 ha 0,06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,228 ha 2,49 3,95
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,710 ha 11,59 3,71

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.