Šerava

L.PT.10
Lokalizace: 49.008807N 13.747077E
Rozloha: 49.267 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 922 - 1059 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 8.515 ha 17.28 2.75
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.167 ha 0.34 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.101 ha 0.2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.421 ha 0.85 3.33
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.140 ha 2.31 2.67
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.156 ha 51.06 3.96
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.486 ha 0.99 3
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.069 ha 0.14 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.030 ha 0.06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.228 ha 2.49 3.95
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.710 ha 11.59 3.71

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Phyteuma nigrum zvonečník černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.