Pod Ostrou horou

L.PT.07
Lokalizace: 48.941974N 14.101167E
Rozloha: 14.618 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B , E
Nadmořská výška: 684 - 706 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.414 ha 9.67 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.051 ha 0.35 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.420 ha 2.88 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.584 ha 3.99 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.179 ha 21.75 1.21
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.034 ha 0.23 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.677 ha 18.32 1.84
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.490 ha 23.87 1.88

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Plagiomnium medium měřík prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Phyteuma nigrum zvonečník černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.