Hůrky

L.PS.03
Lokalizace: 49.893696N 13.186259E
Rozloha: 100,113 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: O , B , H
Nadmořská výška: 521 - 555 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,278 ha 0,28 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,317 ha 0,32 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,357 ha 0,36 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,708 ha 4,7 3,52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5,901 ha 5,89 1,72
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,050 ha 0,05 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,004 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,082 ha 0,08 2,15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,997 ha 1 2,56
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,886 ha 1,88 1,42
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,317 ha 0,32 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,430 ha 6,42 1,35
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,236 ha 0,24 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 9,589 ha 9,58 2,64
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 8,994 ha 8,98 2,14
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.