Berounka (Plzeň-Chrást)

L.PS.02
Lokalizace: 49.77643N 13.430869E
Rozloha: 157,616 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Důvod ochrany: KE, O
Nadmořská výška: 300 - 323 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,070 ha 0,04 2
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,123 ha 0,08 1,88
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,161 ha 0,1 2,4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,279 ha 0,18 1,67
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,293 ha 0,19 1,96
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,347 ha 0,22 2,25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,769 ha 0,49 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,500 ha 0,95 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,564 ha 0,99 3,32
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,815 ha 1,15 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,594 ha 1,65 2,15
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,650 ha 1,68 1,11
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,616 ha 2,93 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 7,853 ha 4,98 1,95
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8,957 ha 5,68 1,85
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinocystis lobata štětinec laločnatý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 53

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.