Krkavec

L.PR.04
Lokalizace: 49.524423N 17.736214E
Rozloha: 61,533 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 242 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7,849 ha 12,76 2,52
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,035 ha 0,06 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,549 ha 0,89 1,93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,153 ha 3,5 3,58
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,016 ha 0,03 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,851 ha 3,01 1,82
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,531 ha 8,99 2,35
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,249 ha 0,41 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,349 ha 0,57 3,32
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,151 ha 14,87 2,31
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,516 ha 0,84 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,204 ha 0,33 4
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,129 ha 0,21 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Dentaria enneaphyllos kyčelnice devítilistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Motýli Brintesia circe okáč voňavkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Aquila chrysaetos orel skalní Kriticky ohrožený BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pendula ostřice převislá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Pulmonaria mollis plicník měkký -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Savci Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý -- -- -- BL3 2005
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Veronica montana rozrazil horský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.