Petrovka

L.PM.01
Lokalizace: 49.790509N 13.355891E
Rozloha: 19.914 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 349 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.551 ha 7.79 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.843 ha 4.23 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.287 ha 6.46 2.44
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.314 ha 6.6 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.647 ha 3.25 2.21
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.237 ha 1.19 2.83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.026 ha 25.24 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.002 ha 0.01 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.004 ha 0.02 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.