Boukal

L.PI.02
Lokalizace: 49.465392N 14.337008E
Rozloha: 12.242 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 504 - 516 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.034 ha 0.28 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.326 ha 2.66 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.994 ha 8.12 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.168 ha 17.71 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.018 ha 16.48 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.358 ha 11.09 1.19
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.010 ha 0.08 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Ricciocarpos natans nalžovka plovoucí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.