Ivaniny rybníčky

L.PE.18
Lokalizace: 49.407386N 15.304381E
Rozloha: 6.390 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 597 - 633 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.350 ha 5.47 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.748 ha 11.71 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.094 ha 1.47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.113 ha 1.77 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.182 ha 2.85 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.157 ha 2.46 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.283 ha 4.43 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.095 ha 1.49 3.37
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.691 ha 10.81 1.13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.