V Zákoutí

L.PE.17
Lokalizace: 49.393587N 15.344141E
Rozloha: 17.438 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 650 - 706 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.247 ha 1.41 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.044 ha 0.25 1.18
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.319 ha 7.56 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.212 ha 6.95 1.34
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.162 ha 0.93 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.692 ha 9.7 1.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.125 ha 0.72 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.703 ha 26.97 1.63
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.433 ha 2.48 1.83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.148 ha 12.32 2.82

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2007
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2010
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.