Nový rybník

L.PE.07
Lokalizace: 49.280074N 15.31255E
Rozloha: 36.712 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 621 - 671 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.194 ha 3.25 2.67
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.492 ha 1.34 1.43
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.477 ha 6.75 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.577 ha 7.02 2.51
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.559 ha 1.52 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.521 ha 1.42 1.8
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.627 ha 1.71 1.65
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.044 ha 0.12 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.010 ha 0.03 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.434 ha 3.9 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.477 ha 4.02 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.309 ha 0.84 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.922 ha 16.13 2.01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.157 ha 0.43 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.899 ha 2.45 2.72
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.