Králova stolice

L.PB.01
Lokalizace: 49.806706N 14.233657E
Rozloha: 28.046 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE, B , Br
Nadmořská výška: 346 - 403 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex 3 rybníků a luk na potoce.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.032 ha 7.25 3.22
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.695 ha 2.48 2.74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.941 ha 3.36 2.78
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.012 ha 0.04 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.604 ha 2.15 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.484 ha 5.29 3.09
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.624 ha 2.22 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.269 ha 8.09 2.02
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.147 ha 0.52 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.500 ha 5.35 1.4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.176 ha 0.63 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.472 ha 1.68 3.38
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.604 ha 2.15 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.092 ha 0.33 1.56
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.442 ha 1.58 3.18
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík Seguierův Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2005
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2002
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Potamogeton trichoides rdest vláskovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.