Zákoutí

L.PA.58
Lokalizace: 50.043382N 15.726706E
Rozloha: 30.838 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 210 - 212 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.503 ha 37.3 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.502 ha 8.11 3.75
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.302 ha 10.71 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.489 ha 1.58 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2014
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2002
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Dianthus armeria hvozdík svazčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2011
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2011
Měkkýši Musculium lacustre okrouhlice rybničná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.