Zábranské rybníky

L.PA.57
Lokalizace: 50.089611N 15.684547E
Rozloha: 15,405 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 219 - 222 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,882 ha 51,17 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,012 ha 6,57 2,5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,621 ha 10,53 2,65
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,918 ha 5,96 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,767 ha 4,98 3,77
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,305 ha 1,98 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.