Velinský potok

L.PA.56
Lokalizace: 50.072404N 16.069588E
Rozloha: 60.409 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: I
Nadmořská výška: 261 - 302 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.275 ha 2.11 1.85
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.356 ha 0.59 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.050 ha 0.08 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.298 ha 2.15 2.09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.025 ha 0.04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.959 ha 1.59 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.612 ha 12.6 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.281 ha 5.43 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Sparassis nemecii kotrč Němcův -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Měkkýši Musculium lacustre okrouhlice rybničná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.