Truhličky

L.PA.50
Lokalizace: 50.096837N 15.650268E
Rozloha: 10,234 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 225 - 228 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,370 ha 13,39 3,52
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,388 ha 3,79 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,376 ha 3,68 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,043 ha 0,42 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,300 ha 2,93 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,279 ha 2,72 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,203 ha 21,53 1,6
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,410 ha 13,77 2,25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,586 ha 5,73 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,322 ha 12,91 3,15

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Sium latifolium sevlák potoční -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.