Rybník Rozhrna

L.PA.34
Lokalizace: 50.08659N 15.629324E
Rozloha: 69,976 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 222 - 229 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3,819 ha 5,46 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,058 ha 1,51 1,79
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 32,564 ha 46,54 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,836 ha 4,05 2,38
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,705 ha 5,29 2,77
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,228 ha 0,33 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,855 ha 11,23 1,83
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,153 ha 3,08 1,95
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,450 ha 0,64 2,61
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,721 ha 3,89 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.