Mordýř

L.PA.20
Lokalizace: 50.08953N 15.952446E
Rozloha: 25.058 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 244 - 248 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.133 ha 0.53 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.936 ha 11.72 2.51
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.477 ha 29.84 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.181 ha 0.72 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.261 ha 5.03 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.707 ha 6.81 1.64
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.400 ha 5.59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.598 ha 10.37 1.31
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.722 ha 10.86 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.679 ha 2.71 2.58
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.857 ha 3.42 3.11
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.084 ha 0.34 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.