Mělické labiště

L.PA.19
Lokalizace: 50.035386N 15.633509E
Rozloha: 9.629 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 205 - 210 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.003 ha 31.18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.926 ha 9.61 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.007 ha 10.46 2.3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.170 ha 1.77 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2005
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2005
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2005
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Nuphar lutea stulík žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- -- BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.