Jílovky, Tichý, Skříň

L.PA.09
Lokalizace: 50.091429N 15.640481E
Rozloha: 59.889 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 224 - 230 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.399 ha 0.67 3.5
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.004 ha 0.01 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.596 ha 6 2.19
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 30.201 ha 50.43 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.184 ha 5.32 1.87
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.219 ha 12.05 2.1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.829 ha 3.05 2.68
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 3.010 ha 5.03 1.9
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.764 ha 1.28 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.045 ha 1.74 3.87
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.065 ha 1.78 2.57

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2004
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 53

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.