Horecké písníky

L.PA.06
Lokalizace: 50.070746N 15.697066E
Rozloha: 5.140 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 224 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.022 ha 0.42 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.220 ha 4.27 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.479 ha 9.31 1.31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.182 ha 3.54 1.85
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.031 ha 0.6 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.059 ha 1.14 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.603 ha 11.72 1.3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.795 ha 15.46 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.336 ha 6.54 3.5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Medicago minima tolice nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Mechorosty Riccia rhenana trhutka rýnská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2009
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2001
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.