Turkov

L.OS.02
Lokalizace: 49.842701N 18.189067E
Rozloha: 30,764 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 225 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,656 ha 8,63 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,498 ha 8,12 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,423 ha 27,38 2,24
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,750 ha 5,69 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7,434 ha 24,16 3,05

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2013
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2017
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 58

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.