Holasovice-Zadky

L.OP.07
Lokalizace: 49.983709N 17.793207E
Rozloha: 30,891 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 268 - 315 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,010 ha 0,03 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,338 ha 1,1 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,317 ha 1,03 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,558 ha 8,28 2,84
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,547 ha 1,77 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,111 ha 0,36 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,475 ha 1,54 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,921 ha 19,17 1,77
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,853 ha 2,76 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Corydalis solida dymnivka plná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- -- BL2 2004
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2004
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2009
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.