V Kersku

L.NB.02
Lokalizace: 50.141868N 14.941571E
Rozloha: 197,426 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 181 - 195 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 24,872 ha 12,6 2,72
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,257 ha 0,13 2,01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,534 ha 0,27 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,797 ha 1,42 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 16,875 ha 8,55 2,98
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,184 ha 0,09 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,370 ha 0,19 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,678 ha 0,34 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 12,736 ha 6,45 3,52
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,010 ha 0,01 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 74,832 ha 37,9 2,4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,084 ha 0,04 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Protaetia aeruginosa -- -- -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Filago vulgaris bělolist obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2007
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2002
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Motýli Hyles euphorbiae lišaj pryšcový Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Thesium ebracteatum lněnka bezlistenná Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Cévnaté rostliny Gladiolus palustris mečík bahenní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.