Metuje (N. Město, Josefov)

L.NA.10
Lokalizace: 50.340891N 16.019161E
Rozloha: 716,030 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Důvod ochrany: O , Z , B
Nadmořská výška: 248 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,985 ha 0,84 2,02
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6,142 ha 0,86 1,94
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11,343 ha 1,58 3,48
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 19,105 ha 2,67 2,83
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 27,707 ha 3,87 1,62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 80,295 ha 11,21 2,87
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 169,901 ha 23,73 2,53
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2013
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2014
Ryby a mihule Barbus barbus parma obecná -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Ptáci Himantopus himantopus pisila čáponohá -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
První 3 4 5 6 7 8 9 Poslední Zobrazeno: 75 - 90 z 153

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.