Metuje (N. Město, Josefov)

L.NA.10
Lokalizace: 50.340891N 16.019161E
Rozloha: 716,030 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Důvod ochrany: O , Z , B
Nadmořská výška: 248 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,002 ha -- 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,002 ha -- 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,425 ha 0,06 2,02
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 80,295 ha 11,21 2,87
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,082 ha 0,01 2,68
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,035 ha -- 2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,009 ha -- 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 153

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.