Rybník Tuří

L.NA.08
Lokalizace: 50.317864N 16.054618E
Rozloha: 54.659 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 276 - 281 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.911 ha 5.33 2.86
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.237 ha 0.43 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 29.097 ha 53.23 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.007 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.337 ha 0.62 2.63
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.294 ha 0.54 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.946 ha 1.73 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.270 ha 13.3 1.06
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.453 ha 0.83 2.63
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.080 ha 0.15 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.210 ha 0.38 3.59
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.691 ha 6.75 3.61
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.036 ha 0.06 3.59

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2007
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Knautia kitaibelii chrastavec Kitaibelův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.