V Díře (Rudolice v Horách)

L.MO.10
Lokalizace: 50.576501N 13.422938E
Rozloha: 7.828 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 821 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.788 ha 10.07 1.85
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.404 ha 5.16 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.975 ha 76.32 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015