Soustava rybníků při severním okraji Havraně

L.MO.08
Lokalizace: 50.454236N 13.605859E
Rozloha: 56.072 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 238 - 246 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.110 ha 10.9 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.383 ha 11.38 2.35
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 2.664 ha 4.75 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 22.019 ha 39.27 2.63
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.078 ha 1.92 3.68
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.892 ha 10.51 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex otrubae ostřice Otrubova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Juncus gerardii sítina Gerardova Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.