Flájský potok

L.MO.02
Lokalizace: 50.698325N 13.571287E
Rozloha: 46.465 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , I
Nadmořská výška: 650 - 735 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.831 ha 12.55 2.57
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.374 ha 0.81 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.08 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.120 ha 0.26 2.17
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.303 ha 0.65 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 2.024 ha 4.36 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.149 ha 0.32 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.977 ha 4.25 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.096 ha 0.21 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.051 ha 0.11 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.342 ha 0.74 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.245 ha 0.53 1.72
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.478 ha 3.18 2.33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.272 ha 2.74 2.19
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.678 ha 1.46 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Cévnaté rostliny Cicerbita alpina mléčivec horský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Diphasiastrum complanatum plavuník zploštělý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V Zranitelný (VU) -- 2003
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014