Údolí Turského potoka

L.ME.23
Lokalizace: 50.207991N 14.328322E
Rozloha: 39,959 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 193 - 309 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,001 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (<i>Jovibarba globifera</i>) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,001 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,003 ha 0,01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,385 ha 3,47 3,93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,161 ha 0,4 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu <i>Cotoneaster</i> 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,000 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,994 ha 4,99 2,88
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,552 ha 1,38 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,249 ha 0,62 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,876 ha 2,19 3,99
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,636 ha 1,59 2,62
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,351 ha 0,88 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,715 ha 1,79 3,7
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,003 ha 0,01 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,154 ha 0,38 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.