Vltava u Zálezlic

L.ME.11
Lokalizace: 50.334941N 14.477312E
Rozloha: 138,060 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 155 - 164 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,290 ha 0,21 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,333 ha 2,41 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 50,045 ha 36,25 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,894 ha 2,82 3,98
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28,450 ha 20,61 3,11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2,095 ha 1,52 2,38
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,212 ha 0,15 3,8
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,050 ha 0,04 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3,186 ha 2,31 2,25

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2003
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2003
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2010
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.