Veltruský park

L.ME.09
Lokalizace: 50.28674N 14.33724E
Rozloha: 312.421 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: O , E
Nadmořská výška: 164 - 169 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.971 ha 1.91 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.375 ha 0.12 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.549 ha 0.18 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 108.030 ha 34.58 2.64

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Palorus depressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhagium sycophanta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Poecilonota rutilans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Platydema violaceum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Pentaphyllus testaceus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Scolytus scolytus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Fotografie