Valcha

L.MB.04
Lokalizace: 50.501851N 14.865555E
Rozloha: 4.897 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 241 - 245 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.026 ha 0.52 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.738 ha 15.08 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.044 ha 0.9 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.835 ha 17.06 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.111 ha 2.27 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Perpolita petronella blyštivka skleněná -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Ligularia sibirica popelivka sibiřská Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Nuphar lutea stulík žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2012
Měkkýši Vertigo antivertigo vrkoč mnohozubý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.