Jabkenice

L.MB.02
Lokalizace: 50.320989N 15.019223E
Rozloha: 88,246 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 221 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,403 ha 3,86 2,25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,114 ha 0,13 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,148 ha 0,17 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,385 ha 0,44 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,252 ha 0,29 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,499 ha 0,57 3,66
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1,061 ha 1,2 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,992 ha 5,66 3,38
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,164 ha 0,19 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,648 ha 3 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,478 ha 2,81 2,86
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,247 ha 0,28 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,637 ha 7,52 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4,592 ha 5,2 2,15
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,022 ha 0,02 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.