Jabkenice

L.MB.02
Lokalizace: 50.320989N 15.019223E
Rozloha: 88,246 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 221 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,782 ha 0,89 1,62
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,855 ha 4,37 3,15
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,102 ha 0,12 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,039 ha 0,04 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (<i>Utricularia australis</i> a <i>U. vulgaris</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,061 ha 2,34 1,22
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,074 ha 0,08 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21,060 ha 23,86 2,29
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,739 ha 0,84 2,81
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,022 ha 0,02 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4,592 ha 5,2 2,15
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,637 ha 7,52 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,247 ha 0,28 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,478 ha 2,81 2,86
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,648 ha 3 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,164 ha 0,19 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.