Chudíř

L.MB.01
Lokalizace: 50.301693N 15.009124E
Rozloha: 29.646 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 217 - 257 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.835 ha 2.82 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha 0.03 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.798 ha 26.3 1.32
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.565 ha 12.02 2.98
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.903 ha 3.05 3.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.112 ha 7.12 2.67
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.381 ha 1.29 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.241 ha 4.19 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.257 ha 0.87 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.849 ha 6.24 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.284 ha 0.96 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.701 ha 2.36 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.078 ha 0.26 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2007
Měkkýši Musculium lacustre okrouhlice rybničná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Carex curvata ostřice křivoklasá -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex bohemica ostřice šáchorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Fotografie