Mokřiny u Písteckého lesa

L.LT.06
Lokalizace: 50.422556N 14.142309E
Rozloha: 214.364 ha
Kategorie: Lokální význam
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.619 ha 2.62 2.13
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.012 ha 0.01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.499 ha 2.1 2.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.333 ha 1.09 1.72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.135 ha 0.06 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.005 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.213 ha 0.1 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.705 ha 0.33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.998 ha 0.47 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.128 ha 0.06 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.649 ha 0.3 1.85
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.033 ha 0.02 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 104.310 ha 48.66 2.26
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.138 ha 9.86 1.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.150 ha 0.07 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Platydema violaceum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ruteria hypocrita -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Aster linosyris hvězdnice zlatohlávek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie