Luční potok - Třebušín

L.LT.01
Lokalizace: 50.604568N 14.216879E
Rozloha: 6,499 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 318 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,004 ha 0,07 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,024 ha 0,37 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,024 ha 0,37 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,081 ha 1,25 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,116 ha 1,78 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,135 ha 2,08 2,77
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,267 ha 4,1 2,91
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,290 ha 4,46 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,924 ha 45 2,18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
Korýši Austropotamobius torrentium rak kamenáč Kriticky ohrožený HD II, HD V Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.