Kaolínové doly u Nepomyšle

L.LN.07
Lokalizace: 50.217292N 13.332195E
Rozloha: 15,351 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 414 - 444 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,028 ha 0,18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,042 ha 0,27 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,181 ha 1,18 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2011
Blanokřídlí Tachysphex pompiliformis hbitík hrabavý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Blanokřídlí Priocnemis vulgaris hrabalka obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2011
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2011
Blanokřídlí Nomada flavopicta nomáda žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Blanokřídlí Panurgus banksianus pískohrabka kosmatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.