Stará Ohře u Libočan

L.LN.03
Lokalizace: 50.339449N 13.505137E
Rozloha: 13.624 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 206 - 212 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.932 ha 6.84 2.92
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.782 ha 5.74 2.9
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.014 ha 0.1 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.125 ha 22.93 2.26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2009
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2001
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.