Údrčské rybníky

L.KV.04
Lokalizace: 50.131221N 13.057889E
Rozloha: 209,095 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 604 - 656 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,555 ha 0,27 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,109 ha 1,97 3,72
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,314 ha 3,02 3,21
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,125 ha 0,06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40,338 ha 19,29 1,96
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4,682 ha 2,24 3,86
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,830 ha 0,4 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,200 ha 2,96 1,42
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 1,691 ha 0,81 3,44
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,527 ha 0,25 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,490 ha 1,19 1,9
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,016 ha 4,79 1,93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,835 ha 0,4 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,281 ha 0,61 2,45
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,585 ha 0,28 2,84
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2018
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Vážky Sympecma paedisca šídlatka kroužkovaná Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 69

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.