Zelený rybník

L.KV.03
Lokalizace: 50.177336N 13.027876E
Rozloha: 36,720 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 686 - 731 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,464 ha 6,71 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,962 ha 8,07 2,01
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,744 ha 2,03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,424 ha 3,88 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8,335 ha 22,7 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,476 ha 6,74 1,31
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8,930 ha 24,32 1,31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,306 ha 0,83 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,628 ha 1,71 1,13
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,987 ha 16,3 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,664 ha 1,81 2,98

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2011
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.