Blažejský rybník

L.KV.01
Lokalizace: 49.999953N 13.017598E
Rozloha: 63.902 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 600 - 657 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.904 ha 12.37 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.464 ha 0.73 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.594 ha 2.49 2.1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.113 ha 0.18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.587 ha 2.48 2.44
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.817 ha 1.28 2.5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.935 ha 3.03 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.150 ha 0.24 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.244 ha 8.21 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.652 ha 2.59 2.14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.332 ha 6.78 2.83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.164 ha 1.82 3.89
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.013 ha 0.02 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.287 ha 0.45 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2006
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2008
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.