Hnačovský rybník

L.KT.01
Lokalizace: 49.355708N 13.488353E
Rozloha: 109.545 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 538 - 607 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8.491 ha 7.75 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.097 ha 1.91 1.82
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.710 ha 0.65 1.71
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.109 ha 0.1 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.300 ha 0.27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.132 ha 0.12 1
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.120 ha 0.11 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.060 ha 0.05 1
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.338 ha 0.31 2.17
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.261 ha 0.24 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.570 ha 2.35 1.48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.168 ha 1.07 1.51
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.496 ha 1.37 2.49
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11.353 ha 10.36 2.09
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.378 ha 0.34 1.99
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Gentianella praecox subsp. bohemica hořeček mnohotvarý český Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2005
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2002
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Hylotelephium telephium rozchodník nachový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2005
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.